Μιλάω Ελληνικά, επίπεδο Α2, τεστ

Ik spreek Grieks, niveau A2, test

Test niveau A2

Om te weten of je kunt beginnen met de cursus Μιλάω Ελληνικά niveau 2, een cursus van A2 naar B2 niveau, wil je weten of je voldoende kennis op A2 niveau hebt. Deze oefeningen geven je inzicht in de kennis die je hebt.
Het is niet erg als je niet alle vragen goed beantwoord hebt. Het gaat erom dat je het onderwerp begrijpt en als je bij de antwoorden kijkt en begrijpt wat je verkeerd hebt gedaan, dan heb je voldoende kennis om door te gaan.
Als er woorden zijn die je niet kent, dan kun je ze opzoeken in het woordenboek. Iedere methode heeft andere onderwerpen, dus het kan zijn dat je sommige van de hier gebruikte woorden nog niet hebt geleerd.
Er zijn 9 oefeningen over de belangrijkste 5 onderwerpen.

 1. De naamvallen van de lidwoorden de/het, een in het enkelvoud en meervoud.
 2. De bijvoeglijke naamwoorden
 3. 3 voornaamwoorden
 4. Werkwoorden, aoristos, korte toekomende tijd en de aanvoegende wijs
 5. Kleine woorden: voegwoorden, bijwoorden, voorzetsels.

Ik wens je heel veel succes. 😀

Op een dag

Μιλάω Ελληνικά, επίπεδο A2, άσκηση 1

de naamvallen = οι πτώσεις

De naamvallen

 1. Download de PDF met de oefening.
 2. Vul het juiste lidwoord in op de stippellijntjes.
 3. Met het juiste geslacht en de juiste naamval.
 4. Maak gebruik van het naamvallen schema met de lidwoorden
 5. Vertaal daarna de zinnen in het Nederlands.
 6. Kijk daarna bij de oplossing
 7. Lees de zinnen hardop
 8. Luister naar de audio om te verstaan

Download de PDF met de oefening: test niveau A2 oef.1 naamvallen

Download de PDF met de oplossing: test niveau A2 oplossing 1 naamvallen

τεστ 1, οι πτώσεις= de naamvallen

Τεστ 1 οι πτώσεις

met Karidiès, Κώστας

Μιλάω Ελληνικά, επίπεδο A2, άσκηση 2

de bijvoeglijke naamwoorden = τα επίθετα

Bijvoeglijke naamwoorden

 1. Download de PDF met de oefening
 2. Zoek: Is het woord, mannelijk, vrouwelijk, onzijdig, enkelvoud of meervoud en bepaal de naamval.
 3. Als je het geslacht van het zelfstandig naamwoord niet weet, zoek je het op in het woordenboek.
 4. De vertaling dient als hulpmiddel.
 5. Maak gebruik van de schema’s op de website.
 6. Download de PDF met de oplossingen.
 7. Lees de zinnen hardop.
 8. Luister naar de audio. Oefen in verstaan en de uitspraak.
 9. Vertaal  de zinnen weer van Nederlands naar Grieks.

Download PDF met de oefening: test niveau A2 oef. 2 bijvoeglijke naamwoorden

Download de PDF met de oplossing: test niveau A2 oplossing 2 bijvoeglijke naamwoorden

τεστ 2, τα επίθετα = de bijvoeglijke naamwoorden

Τεστ 2 τα επίθετα

met Karidiès, Κώστας

καλός: -΄ός, -ή, -ό / -ος, -η, -ο

Net als καλός verbuig je vele andere bijvoeglijke naamwoorden, zoals o.a.:
μεγάλος, όμορφος, δύσκολος, εύκολος, άσχημος, ακριβός, φτηνός, ελληνικός

βαθύς: -΄ύς, -ιά, -ύ

Net als βαθύς verbuig je vele andere bijvoeglijke naamwoorden, zoals o.a.:
μακρύς, φαρδύς, πλατύς, παχύς

ωραίος: -ος, -α, -ο

Net als ωραίος verbuig je vele andere bijvoeglijke naamwoorden, zoals o.a.:
νέος, κρύος, καινούργιος, τελευταίος, αρχαίος, μοντέρνος, πλούσιος, σπουδαίος  

σταχτής: -΄ής, -ιά, -ί

Net als σταχτής verbuig je vele andere bijvoeglijke naamwoorden, zoals o.a.: καφετής, θαλασσής, πορτοκαλής

γλυκός: -ός, -ιά, -ό

Net als γλυκός verbuig je vele andere bijvoeglijke naamwoorden, zoals o.a.:
παλιός, κακός, μαλακός, θηλικός

 

πολύς: -ύς, -λή, -ύ

Er zijn geen andere bijvoeglijke naamwoorden die verbuigen als πολύς.

 

Quiz met bijvoeglijke naamwoorden

In deze quiz zie je 20 zinnen. In elke zin staat een bijvoeglijk naamwoord zonder de uitgang. Je kiest de juiste uitgang uit de 3 mogelijkheden.

Μιλάω Ελληνικά, επίπεδο A2, άσκηση 3

de voornaamwoorden = οι αντωνυμίες

Voornaamwoorden ποιος, αυτός, πόσος

 1. Download de PDF met de oefening.
 2. Vul de juiste vorm van het voornaamwoord in op de stippellijntjes.
 3. Maak gebruik van de schema’s op de website.
 4. De Nederlandse vertaling is een hulpmiddel
 5. Download de PDF met de oplossingen.
 6. Lees de zinnen hardop.
 7. Luister naar de audio.
 8. Vertaal  de zinnen weer van Nederlands naar Grieks.

Download PDF met de oefening: test niveau A2 oef.3 voornaamwoorden

Download PDF met oplossing: test niveau A2 oplossing 3 voornaamwoorden

τεστ 3, οι αντωνυμίες = de voornaamwoorden

Τεστ 3 οι αντωνυμίες

met Karidiès, Κώστας

Zet de juiste vorm van de voornaamwoorden in de juiste zin.
Denk aan geslacht, naamval en enkelvoud of meervoud.
Maak gebruik van de schema’s.
Klik op het ‘info’ teken voor de Nederlandse vertaling.
(de twee puntjes staan er alleen, zodat het ‘info’ teken niet over de volgende letter van het woord valt)

Μιλάω Ελληνικά, επίπεδο 1, άσκηση 4

de werkwoorden = τα ρήματα

Werkwoorden

 1. Download de PDF met de oefening.
 2. Vul de juiste vorm van het werkwoord in op de stippellijntjes.
 3. Zet de werkwoorden in de juiste tijd en de juiste persoonsvorm.
 4. De Nederlandse vertaling is een hulpmiddel
 5. Download de PDF met de oplossingen.
 6. Lees de zinnen hardop.
 7. Luister naar de audio.
 8. Vertaal  de zinnen weer van Nederlands naar Grieks.

Download PDF met de oefening: test niveau A2 oef. 4 werkwoorden

Download de PDF met de oplossing: test niveau A2 oplossing 4 werkwoorden

τεστ 4, τα ρήματα = de werkwoorden

Τεστ 4 τα ρήματα

met Karidiès, Κώστας

Kun je deze dialoog verstaan? Lees mee, als het niet lukt.

ο καιρός

ο καιρός

met Karidiès | Γιωργία, Karen

α, ες, ε,

αμε, ατε, αν(ε)

Aoristos

De regelmatige werkwoorden van de aoristos hebben allemaal dezelfde uitgangen, zoals op het plaatje hiernaast.
De onregelmatige werkwoorden, zoals είμαι, έχω, έρχομαι, λέω, τρώω enz. hebben een andere uitgang.
Ken je het woord niet, dan kun je het opzoeken in de woordenlijst.
Het zijn echter wel allemaal woorden die je op A2 niveau geleerd hebt.

Werkwoorden spel

Om het beeld te vergroten, klik je op de 4 pijltjes, rechts onderaan.
Zet de 24 werkwoordsvormen op de juiste plaats bij:

 • ik
 • jij
 • hij, zij, het
 • wij
 • jullie, u
 • zij

Aan het eind van het spel zie je de oplossing. Je kunt het nogmaals spelen.

Μιλάω Ελληνικά, επίπεδο 1, άσκηση 5

kleine woorden = μικρές λέξεις

Μικρές λέξεις – kleine woorden

In deze oefening voeg je de woorden in de zin op de juiste plaats.
Het is een oefening met allerhande onverbuigbare kleine woorden, zoals: voegwoorden, bijwoorden, voornaamwoorden en voorzetsels.
Het zijn woorden die je vaak gebuikt in zinnen en die op A2 niveau ook behoort te kennen.
Er is geen vertaling deze keer. Als er een woord is wat je niet kent, kun je het opzoeken in het woordenboek.

Ben je er klaar voor?

En dan nu verder naar de online cursus
Μιλάω Ελληνικά niveau 2
Een cursus van A2 naar B2 niveau

⇓⇓⇓⇓⇓

Grieks niveau 2 online